НВО школа-ліцей № 21 м. Кропивницький

 

Управління

 Основні принципи управління

 
 

 

-

Комунальний заклад «Навчально - виховне об’єднання «Школа козацько – лицарського виховання
І-ІІ ступенів №21– суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад  Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»»

 

ПОГОДЖЕНО                                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ

 

Голова  ради школи                                                                    Директор

___________ Забудько В.І.                                                 ______________ Засінець Л.В.

(Протокол №7 від 29.10.14 р.)

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про надання платних освітніх послуг

НВО школа – ліцей №21– ДНЗ

Положення про надання освітніх платних послуг

Загальні положення

1. Положення про надання платних  освітніх послуг розроблено відповідно до:

а) частини четвертої статті 61 Закону України «Про освіту»;

б) Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

в) Постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».
г) спільного Наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 р.    № 736/902/758 «Про затвердження Порядків надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами»;

2.Організація та порядок проведення гурткової роботи (надання додаткових освітніх послуг) у дошкільних навчальних закладах визначаються наступними нормативними документами:

а) Законом України «Про дошкільну освіту»;

б)      постановою Кабінету Міністрів України від  12 березня 2003  р. № 305
«Положення про дошкільний навчальний заклад»;

в) постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р. № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності»;

г)       постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 «Про
затвердження Порядку складання, розгляду затвердження та основних вимог до
виконання кошторисів бюджетних установ»;

д) наказом   Міністерства   освіти   і   науки України,   Міністерства   економіки України та Міністерства фінансів України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними закладами»;

ж) наказом Міністерства освіти і науки України від 11 березня 2002 № 183 «Про затвердження Типового договору про навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації або про надання додаткових освітніх послуг навчальними закладами».

3. Положення може бути доповнено або змінено відповідно до чинного законодавства.

4. Основними джерелами надходжень спеціального фонду бюджету є: орендна плата, батьківська плата, благодійні внески, надання додаткових освітніх послуг. Додаткові освітні послуги надаються понад обсяги, встановлені навчальними планами, та поза діяльністю, що фінансується за рахунок коштів загального фонду бюджету. Метою організації платних послуг – є отримання  позабюджетного фінансування для розширення освітньої діяльності закладів, збільшення спектру освітніх послуг, які не передбачені бюджетним фінансуванням за штатним розписом, але батьки та учні мають бажання займатися цим видом навчально-виховної діяльності. 

Порядок надання платних послуг

 1. Порядок надання платних послуг визначається наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України та Міністерства економіки України від 23 липня 2010 № 736/902/758 «Про затвердження Порядку надання платних послуг державними і комунальними навчальними закладами» та актами законодавства, що регулюють відповідну сферу платних послуг переліченими у п.1.1.

2. Комунальний заклад НВО школа-ліцей №21 Кіровоградської міської ради зобов'язаний безкоштовно надати замовнику повну, доступну та достовірну інформацію щодо порядку та умов надання конкретної платної освітньої послуги, її вартості, порядку та строку оплати (не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку їх надання).

3. Платні освітні послуги надаються на підставі письмової заяви батьків або осіб, що їх замінюють, що складається замовником у довільній формі.

4. Організовані форми роботи з дітьми з надання додаткових платних послуг можуть бути: гуртки за науковим, технічним, художнім, туристичним, екологічним, спортивним, оздоровчим та гуманітарним напрямами, проведення для громадян лекцій та консультацій з питань виховання дітей, культури, мистецтва, фізичної культури, краєзнавства тощо.

5. Директор закладу встановлює перелік платних освітніх та інших послуг (із затвердженням педагогічною радою), що надаються навчальним закладом, із зазначенням часу, місця, способу та порядку надання кожної з послуг, розрахунку їх вартості та особи, відповідальної за їх надання.

6. Директор закладу має право:

а) відкривати гуртки, зараховувати дітей до них відповідним наказом, згідно з поданими батьками заявами та укладених трудових договорів з педагогами;

б) закривати гуртки відповідним наказом у зв’язку із закінченням навчального року, припиненням дії трудових договорів з педагогами та достроково, за заявами батьків або у випадку припинення фінансування батьками платних освітніх послуг.

7. Права та обов’язки вчителя, що надає платні послуги:

7.1. Учитель, які надає платні послуги, має право на:

- захищати професійну честь і гідність;

- знайомитись із скаргами та іншими документами, які містять оцінку його діяльності, давати відповідні пояснення;

-   захищати свої інтереси самостійно і (чи) через посередника, в тому числі адвоката, у випадку дисциплінарного розслідування, пов'язаного з порушенням вчителем норм професійної етики;

-        на конфіденційність дисциплінарного (службового) розслідування, за виключенням випадків, передбачених законом;

- вільно обирати і використовувати методики навчання і виховання, навчальні посібники і матеріали, підручники, методики оцінки знань учнів;

- підвищувати свою кваліфікацію та самоосвіту;

- давати учням (вихованцям) під час занять і перерв обов'язкові розпорядження, які стосуються організації занять і дотримання дисципліни, притягати учнів до дисциплінарної відповідальності у випадках, передбачених Статутом і Правилами внутрішнього розпорядку школи;

7.2. Учитель, який надає платні послуги, зобов'язаний:

-   проводити заняття за кошти спеціального фонду бюджету згідно із розкладом, затвердженим директором школи та оформлює необхідні документи;

-  своєчасно складати, коригувати (за необхідності), погоджувати із відповідальною особою за організацію додаткових занять та платних гуртків за рахунок коштів  спеціального фонду бюджету, календарне планування занять;

- відповідати за виконання навчального плану відповідно до календарного планування;

-       вести журнал обліку проведення занять за рахунок коштів спеціального фонду бюджету ;

-       звітувати про результати роботи перед адміністрацією школи та батьками учнів;

-       забезпечувати своєчасну підготовку встановленої документації;

- нести повну відповідальність за життя і здоров'я учнів, присутніх на занятті.

8. Відповідальна особа за надання платних освітніх послуг має право:

-   бути присутнім на будь-яких заняттях, які проводяться з учнями (вихованцями) школи (без права входити в клас після початку заняття без термінової потреби і робити зауваження вчителеві під час заняття);

-   давати обов'язкові для виконання розпорядження безпосередньо підпорядкованим йому працівникам;

- притягати до дисциплінарної відповідальності учнів (вихованців) за вчинки, які дезорганізують навчально-виховний процес, у порядку, визначеному Статутом школи й Правилами заохочення та покарання учнів.

9. Відповідальна особа за надання платних освітніх послуг зобов'язана:

-   організовувати роботу додаткових занять та платних гуртків за кошти спеціального фонду бюджету та оформлювати необхідні документи;

-   своєчасно складати, коригувати (за необхідності), погоджувати з директором школи розклад додаткових занять та платних гуртків за кошти спеціального фонду бюджету;

- відповідати за виконання навчальних планів і програм учителями, що надають платні освітні послуги;

- погоджувати калькуляцію роботи додаткових занять та платних гуртків за кошти спеціального фонду бюджету з економістами управління освіти Кіровоградської міської ради;

- здійснювати контроль за навчальним навантаженням учнів та учителів;

- здійснювати контроль за проведенням занять за кошти спеціального фонду бюджету вчителями та керівниками гуртків;

- вести табель обліку робочого часу вчителів та керівників гуртків, які проводять заняття за кошти спеціального фонду бюджету;

- складати статистичні звіти;

- звітувати про організацію, стан, результати роботи перед директором, педагогічною радою школи, батьківською громадськістю та органами управління освіти;

- забезпечувати своєчасну підготовку встановленої документації;

- контролювати правильне і своєчасне ведення журналів обліку занять за кошти спеціального фонду бюджету вчителями та керівниками гуртків, які проводять заняття за кошти спеціального фонду бюджету.

10. Дошкільний навчальний заклад відповідно до статутних цілей і завдань може надавати додаткові освітні послуги лише на основі договору між батьками або особами, які їх замінюють та навчальним закладом у межах гранично допустимого навантаження дитини

10.1.Зміст додаткових освітніх послуг визначається локальними програмами, що складаються керівниками гуртків (авторською групою) на основі власної педагогічної діяльності та іншими програмами, затвердженими в установленому порядку.

10.2.Ло кальні програми затверджуються науково-методичною радою на рівні
місцевого органу управління освіти. Зазначені програми можуть бути з різних освітніх ліній, але завдання, визначені програмою - понад обсяги, встановлені Базовим компонентом дошкільної освіти. Локальні програми мають сприяти розширенню обов'язкового мінімуму змісту дошкільної освіти відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей і забезпечити повніше задоволення потреб населення в освітніх послугах для дітей дошкільного віку. Перегляд змісту програм здійснюється 1 раз на 5 років._________________________________

10.3.Можливе різне профільне спрямування гуртків: естетичного циклу (образотворчої діяльності, художньої праці, гри на музичних інструментах, хореографічні, вокальні, театральні тощо), спортивні (гімнастики, акробатики, ритмічної гімнастики, настільного тенісу тощо), іноземної мови, шахи, шашки та інші. Вони організовуються з урахуванням інтересів та здібностей дітей, відповідно запитів батьків, наявних матеріальних умов та кадрового забезпечення.

10.4.Додаткові освітні послуги проводяться як правило у другій половині дня. При цьому, можливе поєднання додаткових освітніх послуг з заняттями у І половину дня, з наступним поділом дітей на підгрупи (розвиток мовлення -іноземна мова; фізкультура - спортивна секція; музичне заняття - хореографія тощо).

Порядок визначення вартості платних послуг.

1. Розмір плати за той чи інший вид послуги визначається на підставі її ціни. Директор не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку їх надання подає до централізованої бухгалтерії первинні данні для розрахунку вартості послуг. Централізована бухгалтерія протягом 10 календарних днів  проводить розрахунок вартості послуги.

На кожну платну освітню послугу складається калькуляція, що підписується головним бухгалтером централізованої бухгалтерії та затверджується директором школи.

2. Базою для визначення ціни послуги є розрахунок витрат, пов'язаних з наданням послуги. При визначенні витрат необхідно керуватись нормативними документами, переліченими у п. 1.1. та чинними нормативно-правовими актами України.

3. Встановлення вартості платної освітньої послуги здійснюється на базі економічно обґрунтованих витрат, пов'язаних з її наданням. Складовими вартості витрат є:

3.1. Витрати на заробітну плату.

До витрат на оплату праці працівників, які залучені до надання платної освітньої послуги, враховуються розміри посадових окладів, ставок заробітної плати (у тому числі погодинної оплати), підвищення, доплати, надбавки та інші виплати обов'язкового характеру, визначені відповідними нормативно-правовим актами.

- Зазначені витрати складаються з відповідних витрат на заробітну плату учительського складу, інших педагогічних, адміністративно-господарських, навчально-допоміжних та обслуговуючих працівників.

- Кількість ставок педагогічних працівників, що залучаються до надання платних освітніх послуг, визначається відповідно до чинних нормативно-правових актів, затверджених норм часу на виконання тих чи інших видів навчальної роботи (у тому числі при індивідуальній формі навчання), за винятком годин,
відведених для самостійної роботи.

- Кількість ставок (штатних одиниць) інших працівників, які враховуються при обрахунку вартості платних освітніх послуг, визначається виходячи з необхідності врахування всіх функцій і видів робіт, які безпосередньо пов'язані з організацією надання платних освітніх послуг замовникам. Для цього
використовуються затверджені у встановленому порядку штатні розписи.

3.2. Нарахування на заробітну плату єдиного соціального внеску.

До безпосередніх витрат та оплати послуг інших організацій при визначенні вартості платних освітніх послуг належать:

а) витрати на комунальні послуги та енергоносії.

Витрати на оплату послуг сторонніх організацій, що залучаються навчальними закладами для надання платних освітніх послуг, включають оплату виконання обов'язкових робіт, які не можуть бути виконані працівниками навчальних закладів і які повинні бути здійснені кваліфікованими фахівцями сторонніх організацій.

Оплата господарських витрат враховується в розмірі 20 % в межах вартості платної освітньої послуги;

Сума безпосередніх витрат та оплата послуг інших організацій враховуються у розмірі до 40 % в межах вартості платної освітньої послуги.

3.3.   Індексація заробітної плати, інші витрати проводяться відповідно до чинного законодавства.

Планування та використання коштів від надання платних послуг

1.   До коштів спеціального фонду бюджету належать кошти, отримані від надання платних послуг у сфері освіти, догляду та відпочинку дітей, добровільні внески.

2.   Планування доходів, що буде одержано від надання платних послуг, проводиться за кожним видом послуг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ».

3.   Кошти, отримані від надання платних послуг, зараховуються на поточний рахунок спеціального фонду бюджету в порядку, встановленому наказом Міністерства фінансів України від 22 червня 2012 № 758 «Про затвердження порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України» з дотриманням Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637.

4.   Кошти, отримані від надання платних послуг, використовуються згідно із затвердженим кошторисом навчального закладу з урахуванням вимог законодавства.

5. Матеріальні цінності, майно навчального закладу, придбане або створене за рахунок коштів, отриманих від платних освітніх послуг, належить навчальному закладу на правах, визначених чинним законодавством, та використовується ним для виконання своїх функціональних повноважень.

Облік операцій з надання платних послуг

1. Документальне оформлення операцій з надання платних послуг здійснюється за кожним видом послуг окремо в порядку, встановленому чинним законодавством.

Заключні положення

1.   Відповідальність за організацію і якість надання платних послуг несе директор школи.

2.   Відповідальність обґрунтованість розмірів плати за послуги несе головний бухгалтер ЦБ.

3.   До виконання платних послуг залучаються педагогічні працівники закладу або сумісники з дотриманням Кодексу законів про працю України та Законів України «Про освіту» та «Про загальну середню освіту».

 


 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО

Голова Ради школи                                                                                      рішенням педагогічної ради
                        В.І.Забудько                                                                          №9 від 31.08.18 р
                                                                                                                       Директор школи

                                                                                                                                                        Л.В.Засінець

 

 

 

 

Перелік платних послуг,
які можуть надаватися в закладі

в 2018 - 2019 н.р.

Вид додаткових платних послуг в дошкільному навчальному закладі

1.     Гуртки за спрямуванням:

-         образотворча діяльність;

-         хореографія;

-         театральний;

-         спортивні;

-         іноземної мови.

Вид додаткових платних послуг в школі

1.1.          Надання понад  обсяги  встановлені навчальними планами на вивчення предметів варіативної складової;

1.2.          курси за вибором;

1.3.          факультативи;

1.4.          гуртки за спрямуванням

-         мистецькі;

-         спортивно – оздоровчі;

-         комп’ютерної підготовки.

 

 

 

 

Комунальний заклад «Навчально - виховне об’єднання «Школа козацько - лицарського

виховання І-ІІ ступенів №21– суспільно-гуманітарний ліцей – дошкільний навчальний заклад  Кіровоградської міської ради Кіровоградської області»»
Ідентифікаційний код 31844807
25014, м. Кропивницький, вул. Берегова, 1,  телефон : 56-90-11, E-mail: [email protected]

НАКАЗ

від    03 вересня   2018 року                             №260/о

Про позабюджетну діяльність,
використання бюджетних
коштів  та надання платних
освітніх послуг в закладі

 

На виконання Порядку надання платних освітніх послуг державними та комунальними навчальними закладами, затвердженого наказом Міністерства освіти, фінансів, економіки України від 23.07.2010 року № 736/902/758, Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв  від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 № 1222, враховуючи розпорядження міського голови «Про заборону збору коштів та благодійну допомогу» від 8.09.2017 № 75, лист голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 22.03.2013  № 01-18/342/1, наказу Управління освіти міської ради міста Кропивницького 31 серпня 2018 року № 592/о «Про позабюджетну діяльність та надання платних освітніх послуг  в закладах освіти м. Кропивницького», наказу Управління освіти міської ради міста Кропивницького 31 серпня   2018 року № 595/о «Про використання бюджетних коштів закладами загальної середньої та дошкільної освіти»  та з метою раціонального використання бюджетних коштів, забезпечення соціальних гарантій працівників та учнів закладів загальної середньої та дошкільної освіти міста, виконання вимог Бюджетного кодексу України, щодо першочергової оплати захищених статей видатків бюджету,   встановлення єдиних вимог до організації позабюджетної діяльності закладів освіти, забезпечення участі батьків учнів та вихованців у матеріальній підтримці закладів на засадах законності, спільності інтересів, рівності прав, гласності, добровільності і самоврядування

 

НАКАЗУЮ:

 

 1. Використовувати  перелік платних послуг у відповідності до “Переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності”, затвердженому постановою КМУ від 27.08.2010 року № 796.

 2. Забезпечити організацію роботи  щодо надання платних освітніх послуг у 2018-2019 н.р  згідно переліку платних освітніх послуг, які будуть надаватися закладом у 2018-2019 н.р.,  та їх науково-методичне супроводження розроблених та затверджених постановою КМУ від 27.08.2010 року № 796 та затверджених  рішенням педагогічної ради (Протокол від 31.08.18 р. №9)

 3. Заступнику директора  з навчально - виховної роботи Шевелєвій Л.А:
  3.1. Створити інформаційні стенди для учнів та їх батьків, які містять “Порядок надання платних послуг” у цьому закладі освіти.

  1. Розклад надання платних освітніх послуг складати окремо від основного розкладу навчальних годин, затвердити його у відповідному порядку. З метою запобігання перевантаження учнів платні освітні заняття проводити не раніше, ніж через годину після уроків, в дошкільних навчальних закладах – в другій половині дня.

  2. Враховуючи, що платні освітні послуги, які запроваджуються в закладах освіти, не можуть бути гарантовані протягом всього навчального року, при залучені педагогів закладів до роботи в платних групах необхідно попереджати їх у письмовій формі про можливі зміни в їх педагогічному навантаженні протягом року.

  3. Розрахунки вартості платних освітніх послуг складати по кожному виду послуг окремо, підписувати бухгалтером та затверджувати у встановлено порядку за погодженням з управлінням.

 4. Класним керівникам 1-9 класів та вихователям ДНЗ:
  4.1.  проінформувати батьків учнів, вихованців про можливості закладу освіти щодо надання платних освітніх послуг у 2018-2019 н.р. на батьківських зборах (13.09.2018 р.)

4.2. Заборонити вимагати благодійні внески та нав’язування дітям та їх батькам платні освітні послуги. Платні освітні послуги обираються батьками учнів, вихованців лише на добровільній основі. Підставою для надання послуг закладом або прийняття благодійних внесків від батьків є письмова заява батьків учнів, вихованців. Заява подається особисто батьками кожної дитини, які бажають отримувати платні освітні послуги і повинна містити конкретний перелік послуг, які обрані.

4 .3. Заборонити збирати будь-які кошти з учнів, їх батьків, та інших фізичних та юридичних осіб. Розрахунки за платні освітні послуги здійснювати виключно через банківські установи

 1. Завідуючій господарством Маляренко Г.П.:
  5.1. благодійні внески юридичних та фізичних осіб оприбутковувати згідно з Порядком отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб;

5.2. забезпечити за використання  бюджетних коштів в межах кошторису на 2018 рік;

5.3. висвітлювати інформацію про фінансування закладу та   бюджетну діяльність на стенді для учнів та їх батьків «Фінансування закладу» та на сайті закладу в розділі «Прозорість та відкритість закладу».

 1. При відмові батьків учнів, вихованців брати участь у позабюджетній діяльності закладу забороняється впливати на інтереси дітей та їх батьків

 2. Взяти під постійний контроль організацію та забезпечення платних освітніх послуг та надання благодійної допомоги закладу.

 3. Не допускати порушень в організації додаткових освітніх послуг та позабюджетній діяльності згідно норм Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції».  

 4. Суворо заборонити збирання готівкових грошей з батьків на потреби закладу. Розмістити оголошення на інформаційному стенді та  сайті закладу

 5. Преміювання працівників здійснювати виключно за рахунок коштів фонду економії заробітної плати на відповідний бюджетний рік.

 6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.


 

Директор                                                             Л.В.Засінець